1/ Zřizovatel stránek www.speak.eu je zřídil za účelem zlepšení pozitivní komunikace mezi lidmi. V rámci provozu těchto stránek poskytuje správce služby, které umožňují uživatelům vkládat na stránky textové a obrazové informace.

2/ Uživatelem služeb je každá osoba, která stránky využívá.

3/ Uživatel bere na vědomí, že data, která dobrovolně poskytne do automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Zřizovatel však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi správce a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

4/ Zřizovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb stránek ani za způsob jakým služby stránek využívají. Zřizovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

5/ Zřizovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby stránek upravovat v případě rozporu jejích textu dobrými mravy.

Copyright © 2016 Mgr. Hanuš Joža. Všechna práva vyhrazena. Registrované a patentově chráněné řešení všech součástí projektu.

webmaster: info@speak.eu
made by www.rozs-studio.cz